OJV řád

Zasedání Ústřední rady České strany národně socialistické se usneslo a přijalo tento

ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD

Článek 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento organizační, jednací a volební řád upravuje:

  1. strukturu a organizaci strany
  2. způsob jednání a usnášení orgánů strany
  3. podrobnosti pro návrh kandidátů,
  4. podrobnosti voleb do orgánů strany
  5. pravomoci členů ústředních orgánů.

Článek 2

Organizační struktura

Organizační struktura stranických stupňů, orgány strany, jejich práva, působnost a způsob hospodaření jsou explicitně definovány v čl. 5. Stanov strany.

Článek 3

JEDNÁNÍ A USNÁŠENÍ ORGÁNŮ STRANY

 

 1. Orgány strany jednají o záležitostech podle schváleného programu jednání, popř. o záležitostech, o jejichž projednání se orgán dodatečně usnesl.
 2. Jednání spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě k němu a zpravidla je zakončeno rozhodnutím a usnesením.
 3. Jednání ústředních orgánů (ÚR- ústřední rady,PÚR- předsednictva ústřední rady ) krajských a oblastních organizací, svolává a řídí jejich předseda nebo místopředseda. Jednání ostatních orgánů strany (ÚRK – ústřední revizní komise , RoS-rozhodčího soudu) svolává jejich předseda, který také jednání řídí.
 4. Člen příslušného orgánu se podílí na jednání orgánu tím, že předkládá návrhy, vyjadřuje se k předneseným návrhům, předkládá pozměňující nebo doplňující návrhy a o předložených návrzích hlasuje.
 5. Pozměňující nebo doplňující návrhy mohou být podávány nejpozději do skončení rozpravy. Po jejím skončení formuluje předsedající konečné znění návrhu. Při hlasování se hlasuje nejdříve o pozměňujících návrzích.
 6. Členové ÚRK nebo RoS se mohou jednání ostatních orgánů strany účastnit, vyjadřovat k předneseným návrhům a předkládat pozměňující nebo doplňující návrhy s hlasem poradním. Jednání všech orgánů strany se mohou zúčastnit i další pozvané osoby.
 7. Usnesení se vyhotovuje písemně a je součástí zápisu z jednání orgánu.

Článek 4

VOLBA KOMISÍ

 

 1. Na začátku jednání se zvolí v dostatečném počtu mandátová, návrhová, popřípadě v případě volby volební komise.
 2. Mandátová komise ověřuje oprávnění přítomných k účasti, podává zprávu o počtu přítomných, o počtu oprávněných k hlasování, a o tom je-li shromáždění schopné se usnášet.
 3. Návrhová komise připravuje podle výsledků jednání návrh usnesení.

Článek 5

KANDIDIDATURA

 

 1. Volba členů jednotlivých orgánů strany je rámcově upravena v čl. 5c, bodu 6 a 7 Stanov strany.
 2. Kandidovat do jednotlivých orgánů strany může pouze její řádný člen. Kandidovat na funkce v ústředních orgánech strany ( ÚR, PÚR, ÚRK, ROS) může pouze jejich člen s délkou členství více jak jeden rok. Kandidovat na funkci předsedy a místopředsedů) strany může pouze její člen s délkou členství více jak jeden rok. O výjimce může rozhodnout sjezd strany.
 3. Kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit.
 4. Volební komise přijímá od voličů návrhy a doporučení na kandidáty pro volbu, jakož i připomínky proti nim.
 5. Návrh kandidátky předkládá předseda volební komise nebo předsedající. Před zahájením volebního aktu je seznámí s podanými návrhy. Voliči nejsou návrhy předloženými volební komisí vázáni a mají právo volit dle vlastního uvážení.
 6. Orgán strany, který svolává jednání, může připravit návrh kandidátky. Tento návrh musí být předložen voličům nejpozději při jejich prezentaci na shromáždění.
 7. Hlasovat má právo každý člen příslušného orgánu strany.

Článek 6

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

 

 1. Orgán se na počátku svého jednání usnese na způsobu hlasování (tajném – veřejném, jednokolovém – vícekolovém )
 2. Pokud není uvedeno jinak, hlasuje se veřejně.
 3. Každý člen s hlasem rozhodujícím má jeden hlas. Každý člen musí hlasovat osobně.
 4. Shromáždění jednotlivých orgánů strany je schopno se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
 5. Pro přijetí návrhu je třeba souhlas nadpoloviční většiny z přítomných členů.

Článek 7

HLASOVÁNÍ VEŘEJNÉ

 

  1. Pokud se shromáždění nedohodne jinak, je hlasování o usnesení shromáždění provedeno veřejně- aklamací. V případě námitky, je nejdříve o způsobu hlasování rozhodnuto nadpoloviční většinou přítomných členů shromáždění. Může být rovněž hlasováno o každém bodu programu resp. usnesení samostatně.
  2. Před hlasováním předsedající, předseda volební, nebo mandátové komise zjistí počet přítomných s hlasem rozhodujícím a oznámí, je-li shromáždění schopné se usnášet.
  3. Při hlasování zjistí předsedající (v případě potřeby členové volební komise) počet hlasů pro, proti a počet hlasů těch, kteří se hlasování zdrželi.
  4. O průběhu hlasování pořídí volební (návrhová) komise zápis, který podepíší všichni členové volební resp. návrhové komise a ověřovatel (předseda, místopředseda nebo předsedající). Zápis může být pořízen i elektronické podobě.

V zápise musí být tyto údaje :

  1. účel hlasování,
  2. počet řádných členů orgánu
  3. počet přítomných členů orgánu
  4. počet hlasů pro/ proti/ zdržel se

Článek 8

HLASOVÁNÍ TAJNÉ

 

 1. Přímá a tajná volba se provádí odevzdáním hlasovacích lístků do předem připravené a uzavřené volební schránky, o jejímž bezvadném stavu se volební komise předem přesvědčila.
 2. Po dobu provádění tajné volby se na nutnou dobu přeruší jednání.
 3. Hlasovací lístky, kandidátky, jsou samostatné pro jednotlivé orgány.
 4. Volič kandidátku upravuje zaškrtnutím – zakroužkováním příslušného počtu kandidátů z navržených a uvedených jmen dle pokynů volební komise.

Článek 8a

VOLEBNÍ KOMISE

 

 1. Volby řídí volební komise. Jejím úkolem je zabezpečit řádné provedení volebního aktu (tajnost voleb), dohled nad jejich řádným průběhem a zjištění správného výsledku voleb.
 2. Před otevřením volební schránky po skončení voleb, volební komise konstatuje celkový počet oprávněných voličů a celkový počet přítomných oprávněných voličů jimž, byly vydány volební lístky.

Článek 8b

SČÍTÁNÍ HLASŮ

 

 1. Po otevření volební schránky sečte volební komise počet odevzdaných volebních lístků a porovná jej s počtem osob, jimž byly hlasovací lístky vydány.
 2. Z odevzdaných hlasovacích lístků vyřadí komise lístky neplatné, zejména :
  1. s větším počtem zakroužkovaných kandidátů než bylo určeno,
  2. s kandidáty, kteří svou kandidaturu odmítli,
  3. jinak znehodnocené.
 3. Z odevzdaných platných hlasovacích lístků komise zjistí počet hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty.

Článek 8c

ZÁPIS VOLEBNÍ KOMISE

 

 1. O průběhu voleb a sčítání hlasů pořídí volební komise zápis ve dvojím provedení, který podepíší všichni členové komise. V zápise musí být uvedeny tyto údaje :
  1. účel hlasování,
  2. počet vydaných hlasovacích lístků,
  3. počet odevzdaných hlasovacích lístků,
  4. počet neplatných hlasovacích lístků,
  5. počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty,
 2. Po vyhotovení a podepsání zápisu seznámí předseda volební komise účastníky s výsledky voleb. Volební materiál předá předsedovi shromáždění k archivaci.

Článek 9

PRAVOMOCI ČLENŮ ÚSTRĚDNÍCH ORGÁNŮ

Předseda strany zastupuje stranu na veřejnosti se všemi pravomocemi, definovanými v čl. 6 Stanov strany. V jeho pravomoci je zejména: svolávat a řídit jednání ústředních orgánů strany ( ÚR, PÚR), podílet se na ideové náplni strany a organizaci stranické práce.

1.místopředseda: zastupuje předsedu strany v případě jeho nepřítomnosti. V jeho pravomoci je zejména řešení ideové platformy, organizace mediálních výstupů a zajištění právních potřeb strany.

Místopředseda pro organizaci: zajišťuje organizační záležitosti ústředních orgánů strany, seznamy a adresář členů strany, kontakty a koordinaci činnosti s KrO.

Místopředseda pro ekonomiku: zajišťuje organizaci účetnictví, peněžních toků, roční uzávěrku a audit strany.

Tiskový mluvčí: zajišťuje publikaci stanovisek, na kterých se dohodne PÚR, ÚR, nebo redakční rada a příspěvků, zpracovaných v duchu ideologie strany a určené k publikaci členem vedení se jménem strany. Zodpovídá za pravidelné vydávání o obsah Bulletinu.

(Příspěvky zaslané a podepsané jen autorem je možné s výjimkou poškozování strany a jejich členů uveřejňovat bez omezení. Tyto příspěvky je třeba zasílat pro informaci i tiskovému mluvčímu.)

Určení členové předsednictva zodpovídají za svěřený úsek činnosti dle rozhodnutí ÚR jako jsou parlamentní a komunální volby, koordinace odborných komisí a koordinace KrO organizací pro Čechy a Moravu, atd.

Předseda ÚRK: Jeho pravomoci jsou vymezeny článkem 5 Stanov strany.

Předseda RoS: Jeho pravomoci jsou vymezeny článkem 6 Stanov strany.

Předsedové, místopředsedové a ostatní funkcionáři krajských a oblastních organizací strany. Jejich pravomoci jsou stanoveny v článku 5. Stanov. Kromě toho zodpovídají za evidenci členů a ekonomiku KrO a ObO.

V ostatních případech se postupuje adekvátně předchozím ustanovením tohoto paragrafu v rámci svého kraje resp. oblasti.

§ 10 – SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Tímto OJVŘ se potvrzuje automatická delegatura jednoho zástupce každé KrO v Ústřední

radě strany.

Tento řád nabývá účinnosti jeho schválením členy Ústřední rady dne 17.2.2007.