Přihláška do strany

Česká Strana Národně socialistická.

1.máje 86, 250 73 Podolanka , tel: 720436951

————————————————————————————

Č L E N SKÁ    P Ř I H L Á Š KA

Příjmení:                              Jméno:                              Titul:

Datum narození: rodné č. (dle úvahy):

Bydliště

Ulice a č.: město: PSČ:

Telefon:

Mail:

Vzdělání: obor:

V jaké oblasti chcete pracovat:

Čestné prohlášení:

Zavazuji se tímto k dodržování Stanov a programu této strany. Našim společným cílem je obhajoba národních zájmů republiky, sociálních zájmů občanů a zvýšení kulturní a životní úrovně celé společnosti. Prohlašuji, že nejsem členem jiné politické strany.

Datum:                                                         Vlastnoruční podpis: