Stanovy

Česká strana národně socialistická 

STANOVY STRANY

Preambule

Česká strana národně socialistická se plně hlásí jako ideologický nástupce České strany národně sociální a navazuje na celou její historii od jejího založení v roce 1897.

 

Článek 1.

Úvodní ustanovení.
 1. Název politické strany zní : Česká strana národně socialistická
 2. Používaná zkratka : ČSNS 2005
 3. Sídlo strany : Praha

Článek 2.

Program a symboly.
 1. Česká strana národně socialistická je politickou stranou, jejíž program spočívá na principu národním, sociálním a trvale udržitelného rozvoje.
 2. Česká strana národně socialistická působí v politickém systému České republiky v souladu se svým programem, těmito stanovami, zákonem č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích a dalšími právními předpisy ČR.
 3. K symbolickému označení strany užívá toto grafické vyjádření:

znak

Článek 3.

Vznik, trvání a zánik členství.
 1. Členem strany může být každý občan České republiky starší 18 let způsobilý k právním úkonům, který není členem jiné politické strany či politického hnutí a který souhlasí se stanovami strany a jejím programem.
 2. Členství vzniká podáním přihlášky s vlastnoručním podpisem a přijetím oblastní nebo krajskou organizací, nebo ústřední radou. Podmínkou přijetí je zaplacení členského příspěvku. Dokladem o členství ve straně je průkaz člena .
 3. Členství ve straně zaniká: vystoupením, zrušením členství, nezaplacením ročního členského příspěvku, vstupem do jiné politické strany nebo politického hnutí a úmrtím člena.
 4. Členství nekončí zánikem oblastní nebo krajské organizace.
 5. Člen má právo kdykoliv ze strany vystoupit formou písemného oznámení oblastní či krajské organizaci, jejímž je členem.
 6. Členu může být zrušeno členství oblastní či krajskou organizací, jejíž je členem, nebo ústřední radou, jestliže závažně poruší Stanovy, poškodí-li stranu neoprávněným jednáním jménem strany či jednáním, které je v rozporu s programem a zájmy strany nebo v hrubém rozporu s dobrými mravy. Návrh na zrušení členství je oprávněn podat každý člen strany. Proti rozhodnutí o zrušení členství se může postižený člen odvolat do 15 dnů od jeho doručení vždy nejblíže vyššímu stranickému orgánu. Konečné rozhodnutí přísluší rozhodčímu soudu.
 7. O udělení čestného členství rozhoduje na písemně zdůvodněný návrh Sjezd strany.

Článek 4.

Práva a povinnosti členů
 1. Člen strany je zejména oprávněn : účastnit se práce oblastní či krajské organizace, jejímž je členem, volit a být volen do jejich orgánů a ústředních orgánů strany, předkládat všem orgánům strany náměty, názory, stížnosti a připomínky.
 2. Člen strany je zejména povinen : aktivně se podílet na prosazování programu strany a jejích zájmů, dodržovat stanovy strany, respektovat rozhodnutí orgánů strany, řádně platit členské příspěvky a udržovat duchovní solidaritu mezi členy strany.

Článek 5.

Organizace a organizační stupně, orgány strany a pravidla jejich hospodaření.
Organizace a organizační stupně strany tvoří :
 1. Oblastní organizace (Ob0). Oblastní organizace je základním článkem strany a sdružuje členy působící zpravidla na území jednoho, nebo více okresů. V případě potřeby mohou ObO zřizovat místní organizace (MO). Tyto však nemají ekonomické pravomoci.ObO.
 2. Krajské organizace (Kr0). Krajská organizace je vyšším stupněm strany a sdružuje Oblastní organizace působící zpravidla na území jednoho kraje.
 3. Ústřední orgány strany jsou : celostátní sjezd, Ústřední rada (ÚR), Předsednictvo ústřední rady (PÚR), Ústřední revizní komise (ÚRK), Rozhodčí soud (RoS).
Orgány strany a pravidla jejich hospodaření:
 1. na úrovni oblasti: oblastní sněm, oblastní rada a předsednictvo oblastní rady.
  1. Oblastní rada (ObR) je nejvyšším orgánem Oblastní organizace (ObO) v období mezi oblastními sněmy. Počet členů oblastní rady ObR je stanoven oblastním sněmem.
  2. V pravomoci oblastního sněmu je zejména : přijímat program oblastní organizace, volit předsedu, místopředsedu a další členy ObR, volit delegáty na krajský sjezd, členy ObRK, sestavovat a schvalovat kandidáty a delegátky do místních zastupitelstev a schvalovat zprávu o činnosti ObO.
  3. V pravomoci ObR je hospodaření s finančními prostředky získanými z výběru členských příspěvků jejích členů a sponzorských darů, nebo z krajské organizace. Orgánem strany na úrovni oblastní rady s podpisovým oprávněním je předseda ObR. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje určený místopředseda ObR.
  4. Výše členských příspěvků členů strany je stanovena usnesením ÚR a je (kromě sponzorských darů) základním zdrojem financování činnosti ObO.
  5. Je-li členský příspěvek člena za kalendářní rok větší než 50.000 Kč, uvede ObR tuto skutečnost s identifikačními údaji člena v roční výroční zprávě a tuto skutečnost nahlásí prostřednictvím KrO i ekonomickému místopředsedovi ÚR (viz přílohy k vyhlášce č. 273/2005).
  6. Sponzorské dary fyzických i právnických osob uvede ObR s identifikačními údaji dárce v roční výroční zprávě a tuto skutečnost nahlásí prostřednictvím KrO i ekonomickému místopředsedovi ÚR (viz přílohy k vyhlášce č. 273/2005).
  7. Oblastní organizace přispívají na činnost krajské rady a ústřední rady dohodnutou % částkou z celkového objemu svých členských příspěvků.
 2. na úrovni kraje: krajský sněm, krajská rada a předsednictvo krajské rady.
  1. Krajská rada je nejvyšším orgánem KrO v období mezi krajskými sněmy. Počet členů krajské rady (KrR) je stanoven krajským sněmem.
  2. V pravomoci krajského sněmu je zejména : přijímat program krajské organizace, volit předsedu, místopředsedu a další členy KrR , členy krajské revizní komise (KrRK), sestavovat a schvalovat kandidáty a delegátky do VÚSC a senátu, delegáty na celostátní sjezd a schvalovat zprávu o činnosti KrR. a KrRK.
  3. V působnosti KrR je hospodaření s finančními prostředky získanými z příspěvků ObO a sponzorských darů, nebo z centrálního fondu strany. Orgánem strany s podpisovým oprávněním je předseda KrR. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje určený místopředseda KrR.
  4. Krajské organizace přispívají na činnost ústřední rady dohodnutou % částkou z celkového objemu finančních prostředků KrO.
 3. na celostátní úrovni: celostátní sjezd, ústřední rada, předsednictvo ústřední rady, ústřední revizní komise a rozhodčí soud.
  1. Nejvyšším orgánem strany je celostátní sjezd strany, který se schází zpravidla jednou za dva roky.
  2. V pravomoci celostátního sjezdu je zejména : volit předsedu strany, místopředsedy a další členy ústřední rady (ÚR), členy ústřední revizní komise (ÚRK) a rozhodčího soudu (RoS) a jejich náhradníky, přijímat program strany, změnu stanov a schvalovat zprávu o činnosti ÚR a ÚRK.
  3. Volba všech členů výše jmenovaných orgánů strany je zpravidla tajná. Počet členů jednotlivých orgánů stanoví sjezd.
 4. ÚR je nejvyšším orgánem strany období mezi sjezdy.
  V působnosti ÚR je :
  1. zajistit plnění usnesení a závěrů celostátního sjezdu a konference a rozhodovat o politických, organizačních záležitostech na celostátní úrovni a koordinovat činnost nižších orgánů strany,
  2. přijímat volební program strany, schvalovat případné volební koalice, koaliční dohody a kandidátní listiny pro volby do PČR,
  3. projednávat podněty a připomínky nižších orgánů strany,
  4. pověřovat své členy konkrétními činnostmi a kompetencemi,
  5. koordinovat hospodaření strany, schvalovat roční rozpočet v kategoriích příjmy – výdaje, roční účetní uzávěrku a zprávu o hospodaření,
  6. svolávat celostátní sjezdy strany a realizovat jejich usnesení,
  7. měnit a upravovat organizační struktury strany,
  8. přijímat a měnit stranické normy a směrnice,
  9. schvalovat výši členských příspěvků,
  10. zřizovat poradní orgány (odborné komise) pro tvorbu odborných stanovisek,
  11. zřizovat zájmové kluby a koordinovat jejich činnosti ( klub M. Horákové, klub sympatizantů a pod). ,
  12. hospodařit s finančními prostředky, získanými z příspěvků a sponzorských darů,
  13. změnit sídlo- adresu strany,
  14. stanovit počet členů PÚR (předsednictva ústřední rady)a volit jeho členy,
  15. schvalovat kandidátky do PS ČR a do Senátu ČR.
 5. PÚR je výkonným orgánem ÚR.
  V působnosti PÚR je zejména:
  1. rozhodovat o běžných a neodkladných politických, organizačních a ekonomických záležitostech,
  2. vydávat politická stanoviska a prohlášení,
  3. připravovat materiály pro jednání ÚR a pro práci odborných komisí.
 6. ÚRK strany je volena sjezdem. O počtu jejích členů rozhodne sjezd. Členství v ÚRK je neslučitelné s členstvím v ÚR a s funkcí předsedy či místopředsedy KrO. ÚRK kontroluje dodržování stanov a jiných základních dokumentů, celkové hospodaření strany a stranických orgánů a uzavřených smluv a dohod.
 7. RoS strany volen sjezdem. O počtu členů rozhodne sjezd. Členství v RoS je neslučitelné s jakoukoliv funkcí na krajské a celostátní úrovni. V pravomoci RoS je podávat závazný výklad stranických norem, rozhodovat o žádostech členů, o revizi rozhodnutí stranického orgánu a vnitrostranických kompetenčních sporech. Závěry RoS jsou konečné.

Článek 6.

Právní subjektivita
 1. Česká strana národně socialistická je samostatným právním subjektem.
 2. Právo jednat jménem strany a jejím jménem se zavazovat a podepisovat má předseda strany. V případě jeho nepřítomnosti zastupuje předsedu l.místo- předseda. Místopředsedové strany zastupují předsedu strany jenom v těch kompetencích, pro které byli zvoleni.
 3. Právo nabývání, hospodaření nebo prodeje nemovitostí má předseda strany na základě jednorázového pověření a souhlasu 2/3 členů ÚR.
 4. Právo hospodaření s centralizovanými finančními prostředky strany při financování režijních nákladů má předseda strany na základě pověření a souhlasu nadpoloviční většiny členů ÚR. V případě jeho nepřítomnosti je tímto jednorázově pověřen 1. místopředseda strany.
 5. Jménem strany na úrovni krajských a oblastních organizací mají právo jednat a podepisovat jejich předsedové v rámci a rozsahu vlastních disponibilních finančních prostředků. V případě jejich nepřítomnosti je tímto jednorázově pověřen 1. místopředseda příslušné organizace.
 6. Likvidační majetkový zůstatek bude rozdělen dle klíče, stanoveného likvidátorem na doporučení ÚR.

Článek 7.

Závěrečná ustanovení:

Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Schváleno MV ČR dne 28.3.2006

Registrace MV

Zasedání  Ústřední rady České strany národně socialistické se usneslo a přijalo tento
ORGANIZAČNÍ,  JEDNACÍ  A  VOLEBNÍ  ŘÁD

Článek  1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento organizační, jednací a volební řád upravuje:
a)    strukturu a organizaci  strany
b)    způsob jednání a usnášení orgánů strany
c)    podrobnosti pro návrh kandidátů,
d)    podrobnosti voleb do orgánů strany
e)    pravomoci členů ústředních orgánů.

Článek  2
Organizační  struktura
Organizační struktura  stranických stupňů, orgány strany, jejich práva,  působnost a způsob hospodaření  jsou explicitně definovány  v  čl. 5. Stanov strany.

Článek  3
JEDNÁNÍ A USNÁŠENÍ ORGÁNŮ STRANY
1.    Orgány strany jednají o záležitostech  podle schváleného programu jednání, popř. o záležitostech, o jejichž projednání se orgán dodatečně usnesl.
2.    Jednání spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě k němu a zpravidla je zakončeno rozhodnutím a usnesením.
3.    Jednání ústředních orgánů (ÚR- ústřední rady,PÚR- předsednictva ústřední rady )  krajských a oblastních organizací,  svolává a řídí jejich předseda nebo místopředseda. Jednání ostatních orgánů strany (ÚRK – ústřední revizní komise , RoS-rozhodčího soudu)  svolává jejich předseda, který také jednání řídí.
4.    Člen příslušného orgánu se podílí na jednání orgánu tím, že předkládá návrhy, vyjadřuje se k předneseným návrhům, předkládá pozměňující nebo doplňující návrhy a o předložených návrzích hlasuje.
5.    Pozměňující nebo doplňující návrhy mohou být podávány nejpozději do skončení rozpravy. Po jejím skončení formuluje předsedající konečné znění návrhu. Při hlasování se hlasuje nejdříve o pozměňujících návrzích.
6.    Členové  ÚRK nebo RoS se mohou jednání ostatních orgánů strany účastnit, vyjadřovat k předneseným návrhům a předkládat pozměňující nebo doplňující návrhy  s hlasem poradním. Jednání všech orgánů strany se mohou zúčastnit i další pozvané osoby.
7.    Usnesení se vyhotovuje písemně a je součástí zápisu z jednání orgánu.

Článek  4
VOLBA KOMISÍ
1.    Na začátku jednání se zvolí v dostatečném počtu mandátová, návrhová, popřípadě v případě volby volební komise.
2.    Mandátová komise ověřuje oprávnění přítomných k účasti, podává zprávu o počtu přítomných, o počtu oprávněných k hlasování, a o tom je-li shromáždění  schopné se usnášet.
3.    Návrhová komise připravuje podle výsledků jednání návrh usnesení.

Článek 5
KANDIDIDATURA
1.    Volba členů jednotlivých orgánů strany je rámcově upravena v čl. 5c, bodu  6 a 7   Stanov strany.
2.    Kandidovat do jednotlivých orgánů strany může pouze její řádný člen. Kandidovat na funkce v ústředních orgánech  strany ( ÚR, PÚR, ÚRK, ROS) může pouze jejich člen s délkou členství více jak jeden rok. Kandidovat na funkci předsedy a  místopředsedů) strany může pouze její  člen s délkou členství více jak  jeden rok. O výjimce může rozhodnout sjezd strany.
3.    Kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit.
4.    Volební komise přijímá od voličů návrhy a doporučení na kandidáty pro volbu, jakož i připomínky proti nim.
5.    Návrh kandidátky předkládá předseda volební komise nebo předsedající. Před zahájením volebního aktu je seznámí s podanými návrhy. Voliči nejsou návrhy předloženými volební komisí vázáni a mají právo volit dle vlastního uvážení.
6.    Orgán strany, který svolává jednání, může připravit návrh kandidátky. Tento návrh musí být předložen voličům nejpozději při jejich prezentaci na shromáždění.
7.    Hlasovat má právo každý člen příslušného orgánu strany.

Článek  6
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
1.    Orgán se  na počátku svého jednání usnese  na způsobu hlasování  (tajném – veřejném, jednokolovém – vícekolovém )
2.    Pokud není uvedeno jinak, hlasuje se veřejně.
3.    Každý člen s hlasem rozhodujícím má jeden hlas. Každý člen  musí hlasovat osobně.
4.    Shromáždění  jednotlivých orgánů strany je schopno se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
5.    Pro přijetí návrhu je třeba souhlas nadpoloviční většiny z přítomných členů.

Článek 7
HLASOVÁNÍ VEŘEJNÉ
1.    Pokud se shromáždění nedohodne jinak, je hlasování o usnesení shromáždění provedeno veřejně- aklamací. V případě námitky, je nejdříve o způsobu hlasování rozhodnuto nadpoloviční většinou přítomných  členů shromáždění. Může být rovněž hlasováno  o každém bodu programu  resp. usnesení samostatně.
2.    Před hlasováním předsedající, předseda volební, nebo mandátové komise  zjistí počet přítomných s hlasem rozhodujícím a oznámí, je-li shromáždění schopné se usnášet.
3.    Při hlasování zjistí předsedající (v případě potřeby členové volební komise)  počet hlasů pro, proti a počet hlasů těch, kteří se hlasování zdrželi.
4.    O průběhu hlasování pořídí volební (návrhová) komise zápis, který podepíší všichni členové volební resp. návrhové komise a ověřovatel (předseda, místopředseda nebo předsedající). Zápis může být pořízen i elektronické podobě.
V zápise musí být tyto údaje :
a.    účel hlasování,
b.    počet řádných členů orgánu
c.     počet přítomných členů orgánu
d.    počet hlasů pro/ proti/ zdržel se

Článek 8
HLASOVÁNÍ  TAJNÉ
1.    Přímá a tajná volba se provádí odevzdáním hlasovacích lístků do předem připravené a uzavřené volební schránky, o jejímž bezvadném stavu se volební komise předem přesvědčila.
2.    Po dobu provádění tajné volby se na nutnou dobu přeruší jednání.
3.    Hlasovací lístky, kandidátky, jsou samostatné pro jednotlivé orgány.
4.    Volič kandidátku upravuje zaškrtnutím – zakroužkováním příslušného počtu kandidátů z navržených a uvedených jmen dle pokynů volební komise.

Článek 8a
VOLEBNÍ KOMISE
1.    Volby řídí volební komise. Jejím úkolem je zabezpečit řádné provedení volebního aktu  (tajnost voleb), dohled nad jejich řádným průběhem a zjištění správného výsledku voleb.
2.    Před otevřením volební schránky po skončení voleb, volební komise konstatuje celkový počet oprávněných voličů a celkový počet přítomných oprávněných voličů jimž, byly vydány volební lístky.

Článek 8b
SČÍTÁNÍ HLASŮ
1.    Po otevření volební schránky sečte volební komise počet odevzdaných volebních lístků a porovná jej s počtem osob, jimž byly hlasovací lístky vydány.
2.    Z odevzdaných hlasovacích lístků vyřadí komise lístky neplatné, zejména :
a.    s větším počtem zakroužkovaných kandidátů než bylo určeno,
b.    s kandidáty, kteří svou kandidaturu odmítli,
c.    jinak znehodnocené.
3.    Z odevzdaných platných hlasovacích lístků komise zjistí počet hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty.

Článek 8c
ZÁPIS VOLEBNÍ KOMISE
1.    O průběhu voleb a sčítání hlasů pořídí volební komise zápis ve dvojím provedení, který podepíší všichni členové komise. V zápise musí být uvedeny tyto údaje :
a.    účel hlasování,
b.    počet vydaných hlasovacích lístků,
c.    počet odevzdaných hlasovacích lístků,
d.    počet neplatných hlasovacích lístků,
e.    počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty,
2.    Po vyhotovení a podepsání zápisu seznámí předseda volební komise účastníky s výsledky voleb. Volební materiál předá předsedovi shromáždění k archivaci.

Článek 9
PRAVOMOCI ČLENŮ ÚSTRĚDNÍCH ORGÁNŮ

Předseda strany   zastupuje stranu na veřejnosti se všemi pravomocemi, definovanými  v čl. 6 Stanov strany. V jeho pravomoci je zejména: svolávat a řídit jednání ústředních orgánů strany ( ÚR, PÚR),  podílet se na ideové náplni strany  a organizaci stranické práce.
1.místopředseda: zastupuje předsedu strany v případě jeho nepřítomnosti. V jeho pravomoci je zejména řešení  ideové platformy,  organizace mediálních výstupů  a  zajištění  právních  potřeb strany.
Místopředseda pro organizaci: zajišťuje organizační záležitosti ústředních orgánů strany, seznamy a adresář členů strany, kontakty a koordinaci činnosti s KrO.
Místopředseda pro ekonomiku: zajišťuje organizaci účetnictví, peněžních toků,  roční uzávěrku a audit strany.
Tiskový mluvčí: zajišťuje publikaci stanovisek,  na kterých se dohodne  PÚR, ÚR,   nebo redakční  rada a  příspěvků, zpracovaných v duchu ideologie strany a určené k publikaci  členem vedení se jménem strany. Zodpovídá za pravidelné vydávání o obsah Bulletinu.
(Příspěvky zaslané a podepsané jen  autorem je možné s výjimkou poškozování strany a jejich členů uveřejňovat bez omezení. Tyto příspěvky je třeba zasílat pro informaci i tiskovému mluvčímu.)
Určení členové předsednictva zodpovídají za  svěřený úsek činnosti dle rozhodnutí ÚR jako jsou parlamentní a komunální volby, koordinace odborných komisí a koordinace  KrO organizací pro Čechy a Moravu,   atd.

Předseda ÚRK:  Jeho pravomoci jsou vymezeny článkem  5 Stanov strany.

Předseda RoS:    Jeho pravomoci jsou vymezeny článkem  6 Stanov strany.

Předsedové, místopředsedové a ostatní funkcionáři  krajských a oblastních organizací strany.  Jejich pravomoci jsou stanoveny v článku 5. Stanov.  Kromě toho zodpovídají za evidenci členů a ekonomiku KrO a ObO.
V ostatních případech se postupuje adekvátně předchozím ustanovením tohoto paragrafu v rámci svého kraje  resp. oblasti.

§ 10 –  SPOLEČNÁ  A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    Tímto OJVŘ se potvrzuje automatická delegatura jednoho zástupce každé KrO  v Ústřední
radě strany.

Tento řád nabývá účinnosti jeho schválením  členy  Ústřední rady  dne  17.2.2007.